Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες με όλους τους πολίτες.


Το άρθρο 21 του Συντάγματος ορίζει ρητά ότι το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και λαμβάνει ειδικά μέτρα για την προστασία της αναπηρίας. Η Πολιτεία οφείλει με τη λήψη συγκεκριμένων νομοθετικών, θεσμικών και διοικητικών μέτρων να προστατεύει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να έχουν φυσιολογική ζωή και να γίνεται σεβαστή η ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους.

Κάθε άτομο με αναπηρία πρέπει να απολαμβάνει συγκεκριμένων πρόσθετων ευεργετημάτων με σκοπό να ευνοηθεί η επαγγελματική και κοινωνική του ένταξη. Έχουν, επιπλέον, δικαίωμα για ιατρική, ψυχολογική και λειτουργική μεταχείριση, έχουν ίδια πολιτικά δικαιώματα όπως όλοι, καθώς και δικαίωμα για οικονομική και κοινωνική ασφάλιση.

Εάν η παραμονή ενός ατόμου με ειδικές ανάγκες σε ειδικό ίδρυμα είναι απαραίτητη, το περιβάλλον και οι συνθήκες ζωής σε αυτό πρέπει να είναι όσο το δυνατό πλησιέστερες με εκείνες της κανονικής ζωής ενός συνομηλίκου του.
Sourta-ferta
"