Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Αναπροσαρμογή ενοικίου λόγω αδυναμίας καταβολής


Εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε μέσα στην κρίση, πολλοί ενοικιαστές δε μπορούν να ανταποκριθούν στην υποχρέωση να καταβάλουν το ενοίκιο.

Σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 288 ΑΚ , ο ενοικιαστής έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή, όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Η διάταξη του άρθρου αυτού εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ενοχή είτε αυτή απορρέει από σύμβαση είτε πηγάζει ευθέως από το νόμο. Ωστόσο, αν προβλέπεται άλλη ανάλογη ειδική προστασία ή αν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, υπάρχει δυνατότητα να διεκδικήσετε δικαστικώς την αναπροσαρμογή του ενοικίου.

Ο δικαστής, δηλαδή, όταν συντρέχουν ειδικές συνθήκες για τον ενοικιαστή και με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια και τα συναλλακτικά ήθη, μπορεί να αναπροσαρμόσει το ενοίκιο ή να αποφασίσει το πάγωμα της παροχής για συγκεκριμένο διάστημα.
Real.gr
Sourta-ferta
"