Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Απογραφή - Πληροφορίες για τις πληρωμές

Δυστυχώς, τα αρκετά καλά χρήματα που υπολογίζαμε οτι θα εισπράξουμε απο την απογραφή θα είναι κάμποσο μειωμένα (25-30%)...


Και (ακόμα περισσότερο) δυστυχώς λένε οτι θα ερθουν σε 2-3 μήνες - βάλε μεσα και τον Αυγουστο... ΚΑΛΟ ΣΕΠΤΈΜΒΡΗ! Αν δεν εχουμε πτωχευσει έως τότε!!

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

• Εργάστηκα ως Τομεάρχης. Ποια είναι η προβλεπόμενη αμοιβή μου;

300 € ανά μήνα απασχόλησης με μέγιστο τους τέσσερις μήνες. Επιπλέον, 30 € ανά μήνα

σε όσους εργάσθηκαν σε δύο ή τρεις οικισμούς ή 50 € ανά μήνα σε όσους εργάσθηκαν

σε τέσσερις ή παραπάνω οικισμούς. Ο ΦΠΑ, όπου προκύπτει, συμπεριλαμβάνεται.

• Ως Τομεάρχης έκανα προμέτρηση. Ποια θα είναι η αμοιβή μου;

0,30 € για κάθε κτίριο και 0,12 € για κάθε κατοικία που προμετρησατε στον τομέα σας.

Ο ΦΠΑ, όπου προκύπτει, συμπεριλαμβάνεται.

• Εργάστηκα ως Απογραφέας. Πόσα χρήματα θα πάρω;

Για κάθε ορθά και πλήρως συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο έχουν καθοριστεί οι εξής

αμοιβές, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου προκύπτει:

1,7 € για κάθε κατοικία που απογράφηκε,

1,3 € για κάθε άτομο που απογράφηκε και

0,3 € για κάθε προσωρινά φιλοξενούμενο άτομο που η συνέντευξη σταμάτησε στο

ερώτημα 4 του ερωτηματολογίου.• Εργάστηκα ως Ειδικός Απογραφέας. Ποια θα είναι η αμοιβή μου;

Σε αεροδρόμια και λιμάνια με ωράριο 08:00-16:00 ή 16:00-24:00, 50 € ανά ημέρα

εργασίας, και σε αεροδρόμια και λιμάνια με ωράριο 00:00-08:00,100 € ανά ημέρα

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, όπου προκύπτει.

• Εργάστηκα ως Συνοδός-Διερμηνέας. Ποια θα είναι η αμοιβή μου;

Έχει προβλεφθεί αποζημίωση 120 € σε όσους εργάστηκαν στην Απογραφή Κτιρίων και

250 € σε όσους εργάστηκαν στην Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών.

Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, όπου προκύπτει.• Όσοι Τομεάρχες αναγκάστηκαν να σταματήσουν για οποιονδήποτε λόγο, πώς

θα αποζημιωθούν;

Μόνον για τους μήνες απασχόλησής τους, εφόσον έχουν παραδώσει κάποια εργασία.

• Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την αποζημίωση Τομεαρχών και

Απογραφέων;

α) Δήλωση στοιχείων του ενδιαφερόμενου στον Επόπτη ή στο Βοηθό Επόπτη (ΑΦΜ,

ΔΟΥ, ΙΒΑΝ) (ενδιαφερόμενος),

β) Υποβολή αντίστοιχης με την ιδιότητα του Τομεάρχη ή Απογραφέα Υπεύθυνης

Δήλωσης (Δημόσιος Υπάλληλος ή Ιδιώτης) (ενδιαφερόμενος),

γ) Κατάρτιση καταστάσεων πληρωμών και προώθησή τους για υπογραφή (από την

ΕΛΣΤΑΤ),

δ) Ενταλματοποίηση (ΥΔΕ),ε) Ανάρτηση απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΕΛΣΤΑΤ)

στ) Ανάληψη υποχρέωσης απαραίτητης για την πληρωμή από τους κατά περίπτωση

διατάκτες (ΕΛΣΤΑΤ).

ζ) Πίστωση τραπεζικών λογαριασμών (ΕΛΣΤΑΤ).• Είναι απαραίτητο να έχω τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά μου;

Απαιτείται τραπεζικός λογαριασμός με πρώτο το όνομα του δικαιούχου. Μπορείτε να

δώσετε φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης.• Ποιες είναι οι κρατήσεις στο μικτό ποσό αμοιβής;

Δημόσιοι υπάλληλοι : ΤΕΑΔΥ 2%, ΜΤΠΥ 2%, Υγειονομική Περίθαλψη 2,55%,

ΦΟΡΟΣ 20% επί του καθαρού ποσού

Υπάλληλοι ΟΤΑ : ΤΑΔΚΥ 4%, ΜΤΠΥ 1%, ΤΥΔΚΥ 2,55 %, , ΦΟΡΟΣ 20% επί του

συνόλου αποζημίωσης.

Ιδιώτες: ΜΤΠΥ 3%, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% επί του ΜΤΠΥ, ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου

ΜΤΠΥ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3%, ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου , ΦΟΡΟΣ 20% επί του

συνόλου αποζημίωσης

Ιδιώτες & Ελεύθεροι Επαγγελματίες με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών: έκδοση απόδειξης

με αιτιολογία «Άλλες πράξεις». Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ενδιαφερόμενο. Επί του Γενικού

Συνόλου Αμοιβών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%, οι κρατήσεις είναι

ΜΤΠΥ 3%, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΤΠΥ, ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου

ΜΤΠΥ, ΦΟΡΟΣ 20% επί του συνόλου αποζημίωσης.• Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος έχει υπερβεί το ποσό των 5.000 €

κατά την περσινή χρήση;Σύμφωνα με το άρθρο 2 (παραγ. 5) του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ( Π.Δ. 186/1992)

απαλλάσσονται από την υποχρέωση της τήρησης των βιβλίων του κώδικα, εφόσον τα

ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσιών κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική

περίοδο δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ.• Τι υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συμπληρώσει κάποιος που έκλεισε τα βιβλία

του πέρσι;Ο Τομεάρχης ή ο Απογραφέας πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια ΔΟΥ, στην

οποία υπάγεται, προκειμένου να διευκρινιστεί αν πρέπει να κάνει εκ νέου έναρξη

εργασιών επαγγέλματος και να θεωρήσει βιβλία και στοιχεία, σύμφωνα με τον Κώδικα

Βιβλίων και Στοιχείων.• Σε πόσο χρονικό διάστημα θα πληρωθώ;

Εκτιμάται ότι οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν σε 2-3 μήνες, λόγω και του ρόλου και

άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών πέραν της ΕΛΣΤΑΤ.• Υπάρχει περιορισμός στην Τράπεζα που θα πρέπει να έχω λογαριασμό;

Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος περιορισμός.• Υπάρχει περιορισμός στο είδος του λογαριασμού;

Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος περιορισμός.

• Υπάρχει εναλλακτικός τρόπος πληρωμής εκτός Τράπεζας (π.χ., ταχυδρομική

επιταγή, πληρωμή τοις μετρητοίς);

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μόνον μέσω τραπέζης.• Αν ο τραπεζικός λογαριασμός είναι κοινός, π.χ., με τους γονείς μου, και δεν

εμφανίζεται το όνομά μου ως πρώτο, υπάρχει πρόβλημα;

Το πρώτο όνομα του κοινού λογαριασμού πρέπει να συμπίπτει με το όνομα του

δικαιούχου που εμφανίζεται στις καταστάσεις πληρωμής.• Ποια είναι η αμοιβή για τους Εφεδρικούς Τομεάρχες και Απογραφείς;

Για τους Τομεάρχες και Απογραφείς που έχουν οριστεί ως Εφεδρικοί και έχουν

εκπαιδευτεί ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την περίπτωση ανάγκης, έχει

προβλεφθεί αποζημίωση 50 €, εφόσον δεν απασχολήθηκαν ή δεν αρνήθηκαν

απασχόληση όταν τους ζητήθηκε.• Όσοι Τομεάρχες εγκατέλειψαν τη διαδικασία για οποιονδήποτε λόγο, πως θα

αποζημιωθούν;

Θα πληρωθούν μόνον για το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους.• Πως εξασφαλίζεται κάποιος Απογραφέας ότι θα πληρωθεί για τα δελτία που

παρέδωσε;

Δεν τίθεται γενικά θέμα εμπιστοσύνης μεταξύ των Απογραφέων/Τομεαρχών και των

στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ και δεν πρόκειται να παρουσιαστεί κανένα τέτοιο πρόβλημα.

Αλλά αν και εφόσον το επιθυμούν οι συμβαλλόμενοι (Απογραφέας-Τομεάρχης ή

Τομεάρχης-Βοηθός Επόπτης/Επόπτης) μπορούν να συμπληρώσουν πρωτόκολλο

παράδοσης-παραλαβής με τον Επόπτη ή το Βοηθό Επόπτη της περιοχής στην οποία έχουν εργαστεί.

ΠΗΓΗ http://www.statistics.gr/
ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΣΥ- ΚΑΝΕ LIKE